Karta/Regler

ORE

Fiskevårdsområde

FISKEKORT

 

Familjekort gäller för make/maka och bam upp till 18 år mantalsskrivna på samma adress vid gemensamt fiske.

För alla kategorier gäller att alla barn upp till 18 är medföljer gratis på kortinnehavarens kort vid gemensamt fiske.

För barn under 18 år gäller vid ensamt fiske målsmans fiskekort.

 

Dagkort gäller 24 h. Kortet berättigar till husbehovsfiske icke till fångst av fisk till salu, undantag är mört.

 

Fiskekortet är ej giltigt utan tillhörande karta med regler.

För Put and Take.Tillhedstjärn 0 Orekalven erfordras särskilt ädelfiskekort som löses på platsen.Då tjärnen är

isbelagd eller anslag informerar annat erfordras ej särskilt fiskekort. All mäskning i Put and Take vatten förbjudet.

 

OMRÅDETS OMFATTNING se karta.

 

Fiskevårdsområdet omfattar samtliga vatten inom Ore socken i Rättviks kommun, med undantag av Lill-Ej en, del av

Storejen, Skoldammen, Hyttdammen i Dalfors samt Håvasjön ink. Håvakilen.Orefiskevårdsområdes fiskekort gäller även enligt avtal inom Rättvik-Bodas fvo del av Draggen, Berglöming, Sötrönningstjärn,Amungen,Flytåstjäm och Långtjärn.

Inom Rättvik-Boda fvo gäller deras regler.

 

TILLÅTNA REDSKAP.

 

Fiskekort kategori I-2-3 Samtliga lagliga redskap, högst 5 ryssjor, 5 nät under maj månad.

Fiskekort kategori 4 Enbart fiske med handredskap met-kast-haspe-flug-och pimpelspö samt fiske med högst 10

angeldon,ej sax. Utestående fiskredskap skall vara försedda med ägarens namn och adress.

F iskekortskategori 4 gäller ej för kräftfiske. Trollingfrske max 6 spön.

Uttring samt sax är förbjudna.

 

FISKEREGLER

 

Nätfiskeförbud gäller i Klämtjärn, Korsåkrokt ärn, Bläst ärn, Oradtjäm, Laxtjämarna, Berglöming samt även 100 rn

från området vid utlagda och utmärkta vålar.

 

Nätfiskeförbud gäller Nedersjön och Storsjön fr.o.m. 1/9 till årets slut. Fiskeförbud i rinnande vatten fr.o.m. 1/9 till

årets slut. Fiskeförbud gäller fr.o.m. 1/9 till årets slut, 200 m ut från mynningen av Halgån och Tenningeån.

 

Utanför Dalforsän gäller fiskeförbud från samma tidpunkt inom en linje från ön till fd. flottningsföreningens båthus.

 

Minimimått för insjööring, 60 cm från nos till stjärt. Minimått för harr, 35 cm. från nos till stjärt. I bäck där öring,

röding och harr' förekommer får endast fiske med spö, pilk eller liknande handredskap bedrivas,

 

Fiskeinformation: 070-207 69 67 *

 

Uthyrning av farkoster Oresjön: Ore Fritidsby 0258-107 00